Financial Planning

Home Verzekeringen

Verzekeringen

Bij onlineverzekeringenvergelijken.nl vind je de meest belangrijke verzekeringen, voor jou en het hele gezin. Al ben je een alleenstaand persoon, zul je toch bepaalde verzekeringen nodig hebben in het leven.

Doordat wij een uitgebreid aanbod, van vergelijker’s hebben voor jou. Kun jij de juiste verzekering, die jij nodig hebt makkelijk en snel vergelijken. Veel verschillende aanbieders, waaruit je dan kunt kiezen. En uiteraard is het slimste, om het beste aanbod te kiezen wat aan jou zoek voorwaarden voldoet

Hier onder vind je een overzicht, van al onze vergelijker’s die wij in aanbod hebben. Al onze vergelijker’s zijn geheel gratis, je hoeft dus niks te betalen om te vergelijken tussen alle verzekeraars. Doordat wij een affiliatie partij zijn, hebben wij elke dag de meest actuele prijzen voor jou paraat.

Autoverzekering

Een autoverzekering is een verzekering die schade door of met de eigen auto verzekert. De autoverzekering wordt daardoor ingedeeld in de schadeverzekeringen. Een autoverzekering bestaat grofweg uit drie dekkingen, waarvan de aansprakelijkheidsdekking verplicht is:

 • Aansprakelijkheidsdekking
 • Beperkt cascodekking
 • Volledig cascodekking.

Deze dekkingen kunnen, indien gewenst, nog worden uitgebreid met aanvullende verzekeringen, zoals een inzittenden- of rechtsbijstanddekking.

Aansprakelijkheidsdekking

De aansprakelijkheidsdekking is wettelijk verplicht door de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). De WAM verplicht niet alleen het hebben van een aansprakelijkheidsdekking, maar bepaalt ook aan welke minimale eisen de verzekering moet voldoen.

De WAM stelt minimale eisen vast waaraan een autoverzekering moet voldoen. De belangrijkste eisen zijn:

 • Verzekerd bedrag: ten minste € 907.560. Als de auto zich in een land bevindt waar een hoger minimum geldt moet de verzekering voor dat bedrag dekking bieden (in België en het Verenigd Koninkrijk geldt bijvoorbeeld een verplichte ongelimiteerde dekking). Dit minimale verzekerd bedrag is (vanaf 11 juni 2007) verhoogd naar 1 miljoen euro per slachtoffer maar maximaal 5 miljoen euro per gebeurtenis en minimaal 1 miljoen euro voor materiële schade.
 • De verzekerde som bij letselschade minimaal 1 miljoen euro per slachtoffer of 5 miljoen per gebeurtenis
 • Verzekerde som bij materiële schade minimaal 1 miljoen euro
 • Bij internationale schadekwesties kan het slachtoffer zijn claim ook indienen in zijn woonland
 • Dekking voor letsel- en materiële schade
 • Dekking in de landen van de Europese Economische Ruimte.

De verzekering hoeft geen dekking te bieden voor:

 • Schade veroorzaakt met een gestolen auto;
 • Joyriding zonder geweldpleging is geen diefstal;
 • Schade aan vervoerde zaken,
 • Schade aan de bestuurder;
 • Schade bij bepaalde gelegenheden, zoals het deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en – wedstrijden waarvoor een vergunning is afgegeven. (Wanneer een vergunning is afgegeven heeft de organisatie een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.)

De WA-dekking

De aansprakelijkheidsdekking van de autoverzekering wordt doorgaans WA-dekking genoemd. De WA dekking volgt doorgaans de wettelijke verplichtingen. Opgemerkt dient te worden, dat de verzekeraar van de wettelijke verplichtingen af mag wijken. Wanneer de verzekering echter minder dekking biedt dan de wet voorschrijft, dan mag de benadeelde hierdoor niet gedupeerd worden.

De dekking wijkt op de hierna genoemde punten af van de wettelijke voorschriften doordat het verzekerd bedrag doorgaans hoger is (€ 2.500.000) en het verzekeringsgebied ruimer is dan de Europese Economische Ruimte. Het verzekeringsgebied wordt aangegeven in de groene kaart.

Meestal is uitgesloten van dekking:

 • Schade ontstaan terwijl het motorrijtuig niet voor het bij de verzekeraar opgegeven doel is gebruikt.
 • Schade als de bestuurder niet in het bezit is van het voorgeschreven rijbewijs of als de rijbevoegdheid is ontzegd;
 • Schade ontstaan met opzet of goedvinden van de verzekerde;
 • Schade ontstaan tijdens deelneming aan snelheidswedstrijden / ritten / proeven.

Bij een beperkt aantal verzekeraars is daarnaast schade uitgesloten als de bestuurder meer dan het wettelijk toegestane promillage alcohol in zijn bloed heeft.

De uitsluitingen gelden niet als verzekerde bewijst dat de omstandigheden zich buiten zijn schuld voordoen en hem geen verwijt treft.

De hoogte van de premie van een WA-verzekering voor motorvoertuigen wordt bepaald door het gewicht van de auto. Hierbij geldt over het algemeen: hoe hoger het gewicht, des te hoger de te betalen premie. Men gaat er namelijk van uit dat een zwaardere auto een grotere schade aanricht. Sinds 2009 worden ook verzekeringen aangeboden waarbij de premie mede beïnvloed wordt door rijgedrag. Dit kan via een scan vooraf worden vastgesteld, maar ook via On Board Unit (kastje) worden bepaald.

Beperkt cascodekking

Schade ontstaan door storm is gedekt op de beperkt cascodekking

De beperkt casco dekking kan worden afgesloten als aanvulling op de WA-dekking. Grofweg kan worden gesteld, dat de beperkt casco-dekking schade aan de eigen auto vergoedt voor zover deze niet is ontstaan door aanrijding, botsen, van de weg raken e.d. De dekking omvat:

 • Brand, explosie, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag;
 • Diefstal, verduistering, joyriding;
 • Ruitbreuk, incl. schade door de scherven;
 • Storm, overstroming, lawine, aardverschuiving, andere natuurramp;
 • Botsing met vogels, loslopende dieren of overstekend wild;
 • Relletjes / opstootjes;
 • Luchtvaartuigen en daaruit gevallen voorwerpen;
 • Transport per boot of trein met uitzondering van krassen, schrammen en lakschade;
 • Vervoer van gewonden;
 • Kosten van bewaking, berging en vervoer;
 • Bijdrage in averij grosse.

Schade door omvallen is alleen gedekt op de volledig cascodekking

Volledig cascodekking

De dekking omvat

 • De bij beperkt casco gedekte schades;
 • Schade door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken;
 • Enig ander van buiten komend onheil.

De hoogte van de premie van een cascoverzekering is afhankelijk van de oorspronkelijke nieuwwaarde van de auto (dit wordt ook wel cataloguswaarde genoemd). Hierbij geldt: hoe hoger de cataloguswaarde des te hoger de te betalen premie.

Bonus-maluskorting

Kenmerkend voor de autoverzekering is de bonus-maluskorting. Het huidige systeem is in 1982 ingevoerd, als vervanging van het no-claimsysteem. Vaak wordt er nog gesproken van no-claimkorting als bonus-maluskorting wordt bedoeld. In principe is elke schade die ten laste van de verzekering komt van invloed op de bonus-maluskorting. Voor zover mogelijk zal de verzekeraar een schade trachten te verhalen op een aansprakelijke wederpartij. Wanneer dit verhaal slaagt dan komt de schade niet ten laste van de verzekering en wordt de bonus-maluskorting niet aangepast. Daarnaast is het gebruikelijk dat de verzekerde een vergoedde schade later voor eigen rekening kan nemen waardoor er eveneens geen gevolgen voor de premie zijn. Bij de meeste verzekeraars zijn alle ‘beperkt casco’-schades niet van invloed op de bonus-maluskorting.

Bij het overstappen naar een andere verzekeraar geeft de oude verzekeraar aan een centraal registratie-systeem ‘roy-data’ door hoeveel schadevrije jaren er zijn opgebouwd. Deze schadevrije jaren zijn van belang voor de bonus-maluskorting bij de nieuwe verzekeraar.

Aanvullende verzekeringen

De autoverzekering kan, indien gewenst, worden uitgebreid met een aantal aanvullende verzekeringen. Vaak worden drie aanvullende verzekeringen aangeboden:

 • Ongevallen inzittenden;
 • Schade inzittenden;
 • Rechtsbijstand.
Ongevallen inzittenden
De ongevallen inzittendenverzekering voorziet in een eenmalige uitkering wanneer een van de inzittenden, waaronder de bestuurder, komt te overlijden of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval. Voor de uitkering is de schuldvraag niet van belang. De maximale hoogte van de uitkering wordt door de verzekeringnemer bepaald. Er wordt voor zowel overlijden als blijvende invaliditeit een verzekerd bedrag afgesproken van doorgaans enkele duizenden tot tienduizenden euro’s.
Schade inzittenden
De schade inzittendenverzekering stelt een inzittende (waaronder de bestuurder) schadeloos wanneer deze schade oploopt bij een ongeval. Hierbij wordt zowel voorzien in vergoeding van de materiële schade als in de letselschade of in een schadeloosstelling van de nabestaanden bij overlijden. De vergoeding is doorgaans gemaximeerd op € 1 mln.
Rechtsbijstand
De rechtsbijstanddekking voorziet de verzekerde in juridische hulp bij conflicten omtrent de eigen auto. De rechtsbijstanddekking is feitelijk een rechtsbijstandverzekering met een beperkte dekking.

Zorgverzekering

Hoe is de zorgverzekering in Nederland geregeld?

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering voor zorg (basispakket) afsluiten. De Rijksoverheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Dat is medisch noodzakelijke zorg waar iedereen recht op heeft. Zorgverzekeraars bepalen zelf wat in aanvullende verzekeringen zit.

Verplichte basisverzekering voor iedereen

De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een eigen risico. Er kunnen ook nog eigen bijdragen gelden.

De belangrijkste kenmerken van het basispakket zijn:

 • De basisverzekering is verplicht als u woont of werkt in Nederland. Ook voor kinderen.
 • Het basispakket is voor iedereen gelijk.
 • Het basispakket is bepaald door de overheid. De inhoud kan jaarlijks veranderen. De overheid stelt ook de hoogte van het eigen risico en de hoogte van de zorgtoeslag vast. Voor bepaalde zorg geldt geen eigen risico, zoals huisartsenzorg of verloskundige zorg. De overheid bepaalt ook voor welke zorg u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat helemaal los van het eigen risico.
 • Een zorgverzekeraar moet u accepteren voor het basispakket.
 • De premie van een polis is voor iedereen gelijk. Iedereen met dezelfde polis betaalt dus hetzelfde, ongeacht leeftijd of gezondheid.
 • Zorgverzekeraars hebben zorgplicht. Zij moeten zorgen dat iedereen op tijd en binnen redelijke afstand de zorg krijgt die nodig is.

Vrijwillige aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering dekt (een deel van de) zorg die niet in het basispakket zit. Bijvoorbeeld extra vergoeding voor een behandeling bij de tandarts.

De belangrijkste kenmerken van de aanvullende verzekering zijn:

 • Er zijn verschillende pakketten, die allemaal een aanvulling zijn op de basisverzekering. De zorgverzekeraar bepaalt de voorwaarden en vergoedingen. De overheid heeft dus géén invloed op de aanvullende verzekeringen.
 • Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Omdat er veel verschillende pakketten zijn, is het belangrijk dat u de aanvullende verzekering goed afstemt op wat u nodig heeft. Een zorgverzekeraar mag u weigeren voor een aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld oudere mensen die veel zorg nodig hebben. In de praktijk gebeurt dit bijna nooit.

Goede en toegankelijke zorg voor iedereen

Het Nederlandse zorgstelsel garandeert goede en toegankelijke zorg voor iedereen. Zorgverzekeraars moeten iedereen als verzekerde accepteren voor het basispakket. Leeftijd of gezondheid mogen hierbij geen rol spelen.

Iedereen betaalt mee aan de zorgverzekering. Gezonde jongeren betalen bijvoorbeeld mee aan medisch-specialistische zorg die ouderen vaak nodig hebben. En ouderen betalen mee aan de kraamzorg die voor jonge moeders belangrijk is.

Betaalbare zorg

Concurrentie tussen verzekeraars moet leiden tot goede én betaalbare zorg. Met een betaalbare premie voor verzekerden. Verzekeraars onderhandelen met zorgverleners over de prijs van geleverde zorg. Op die manier wordt de zorg ook betaalbaarder.

Wel moeten verzekeraars zorg vergoeden als een verzekerde daar recht op heeft. Dat staat in de Zorgverzekeringswet.

Documenten

Uitvaartverzekering

Een eenvoudige uitvaart kost algauw zo’n €7500. Een uitvaartverzekering dekt (deels) de kosten van een begrafenis of crematie.

Waarom een uitvaartverzekering?

Met een uitvaartverzekering (of begrafenisverzekering) voorkom je dat je nabestaanden moeten opdraaien voor de kosten, als er onvoldoende spaargeld is.

Ook als er wel voldoende spaargeld is, kun je voor een uitvaartverzekering kiezen. Dan hoeven je nabestaanden de uitvaart niet voor te schieten bijvoorbeeld. Zij kunnen namelijk niet bij je spaargeld, omdat bank- en spaarrekeningen van de overledene vaak geblokkeerd worden.

Heb je een uitvaartverzekering nodig?

Heb je voldoende spaargeld of kun je toch beter een verzekering afsluiten? Met de keuzehulp weet je wanneer het verstandig is om voor een uitvaartverzekering te kiezen.

Ga naar de keuzehulp

Tablets

Verschil uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering

Een uitvaartvaartpolis wordt nogal eens verward met een overlijdensrisicoverzekering.

Uitvaartverzekering Overlijdensrisicoverzekering
 • keert altijd uit bij overlijden
 • keert alleen uit als de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering overlijdt
 • het geld moet meestal gebruikt worden voor de uitvaart
 • degene die de uitkering ontvangt (begunstige) kan het geld vrij besteden

Soorten uitvaartverzekeringen

Er zijn 3 soorten uitvaartverzekeringen:

Het naturapakket/de combinatie-uitvaartpolis

Een pakket aan diensten en producten, meestal in combinatie met een vrij te besteden bedrag. Met dit bedrag kun je extra kosten en speciale wensen betalen.

Bij een naturaverzekering bij Dela, Monuta of PC Hooft verzorgt de verzekeraar de uitvaart conform het pakket dat is afgesloten. Wil je een andere uitvaartondernemer? Dat mag, maar dit is erg onaantrekkelijk. Het bedrag dat verzekeraars uitkeren is veel lager dan de waarde van het pakket diensten.

Kies je voor een naturaverzekering dat zit je eigenlijk ook vast aan de uitvaartonderneming van de verzekeraar.

De kapitaalverzekering

Nabestaanden kunnen het uitgekeerde bedrag alleen besteden aan de uitvaart. Je kunt zelf een uitvaartverzorger kiezen of via de verzekeraar.

Heb je bij Yarden een kapitaalverzekering en laat je de uitvaart ook door Yarden verzorgen? Dan krijg je een 10% hogere uitkering.

De sommenpolis

Nabestaanden krijgen een vast bedrag uitgekeerd dat ze vrij kunnen besteden. Ze kunnen dus ook van het geld op vakantie gaan.

Uitvaartverzekeringen vergelijken: waar moet je op letten?

Wat kost jouw uitvaart?

Weet je wat jouw uitvaart ongeveer zal kosten en wat jouw uitvaartwensen zijn? Dan kun je je voor dat bedrag verzekeren. Als je al een uitvaartverzekering hebt, is het goed om te bedenken of de verzekering alle kosten dekt.

Soort verzekering

Welk soort uitvaartverzekering kies je? Dat hangt af van je persoonlijke voorkeur. Wil je dat alles geregeld is of wil je dat je nabestaanden het geld vrij kunnen besteden?

Vrije keuze uitvaartverzorger

In principe ben je bij alle verzekeraars vrij in de keuze van uitvaartverzorger. Alleen als je een naturaverzekering hebt van Dela, Monuta of PC Hooft kun je wel voor een andere uitvaartverzorger kiezen, maar is het bedrag dat je uitgekeerd krijgt veel lager.

Premie

 • Let goed op of de premie de hele looptijd hetzelfde blijft of dat deze jaarlijks omhoog gaat om de duurder wordende uitvaart te kunnen betalen. Een lage aanvangspremie is uiteindelijk geen garantie voor een goedkope verzekering.
 • Bij een naturaverzekering bepaalt de inhoud van het pakket de hoogte van de premie.
 • Grote verzekeraars zoals Dela, PC Hooft en Monuta bieden soms een flink voordeel. Ze kunnen veel goedkoper een uitvaart aanbieden dan een kleine, plaatselijke ondernemer.
 • Je leeftijd en het aantal jaren dat je premie betaalt bepalen ook de hoogte van de premie. Ben je al wat ouder dan zijn de keuzemogelijkheden kleiner.
 • Bij hogere leeftijden, bijvoorbeeld ouder dan 75 jaar, kun je meestal alleen nog kiezen voor een verzekering tegen koopsom.

Indexeren van de polis

Wil je voorkomen dat je verzekerd bedrag veel te laag is? Let er dan op of de verzekering een premie-indexering heeft. De premie wordt dan jaarlijks (soms eens per 2 of 3 jaar) verhoogd, gerelateerd aan de stijging van de uitvaartkosten. Zo zorg je dat je uitvaartverzekering waardevast is, dus zijn waarde behoudt. Veel oude polissen zijn niet geïndexeerd.

Voorbeeld
Een gemiddelde uitvaart kost nu €7500. Stel dat de kosten jaarlijks met 3% per jaar stijgen, dat kost een uitvaart over 40 jaar zo’n €24.500. Als het verzekerd bedrag in de tussentijd niet is aangepast, krijg je dus veel te weinig uitgekeerd.

De meeste natura-uitvaartverzekeraars passen de polis automatisch aan tijdens de looptijd van de verzekering. Meestal wordt dan gelijktijdig de premie verhoogd.

Ook kapitaalverzekeringen zijn meestal geïndexeerd, zodat het verzekerde bedrag in de loop der jaren wordt aangepast.

Je kunt ook zelf vragen het verzekerde bedrag aan te passen. In beide gevallen moet je rekening houden met een stijging van de premie.

Opstalverzekering

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekering is een verzekering die schade aan uw woning dekt. Deze schade kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door storm, inbraak en brand.

Een ander woord voor opstalverzekering is woonhuisverzekering. Ook wanneer de woning onbewoonbaar is geworden wordt schade gedekt.

Opstalverzekering is verplicht

De opstalverzekering is een verplicht onderdeel van de hypotheek en moet ingaan op het moment dat de woning wordt geleverd. De geldverstrekker weet op deze manier zeker dat het onderpand veilig is en dat de lening wordt afgelost.

Wat dekt een opstalverzekering

Bij een opstalverzekering is de woning verzekerd met daarbij alle onroerende zaken die bij de woning horen. Hierbij moet u denken aan de garage, serre en schutting, maar ook de leidingen.

Schade aan het interieur wordt niet gedekt door de opstalverzekering, hiervoor kunt u een inboedelverzekering afsluiten. U kunt zelf kiezen voor welke schades u uw woning laat verzekeren.

Enkele soorten opstalverzekeringen zijn:

 • Brandverzekering: dekt de schade van brand.
 • Uitgebreide gevaren verzekering (UGV) met extra dekking tegen: stormschade, waterschade, inbraak, vandalisme.
 • Extra uitgebreide gevaren verzekering (UGV+) met extra dekking tegen: onder andere schroei- en smeltschade.
 • All-risk verzekering dekt alle schade.
 • Niet gedekt zijn de schades bij natuurrampen en oorlog. Dit wordt het catastroferisico genoemd.

Herbouwwaarde

Voor een opstalverzekering moet de waarde van de woning worden vastgesteld. Dit is het bedrag dat nodig is om de woning in dezelfde staat opnieuw te bouwen. Deze waarde wordt de herbouwwaarde genoemd. Het is zaak om regelmatig te controleren of u niet onderverzekerd bent.

Reisverzekering

Twee typen reisverzekeringen

Er zijn grofweg twee typen reisverzekeringen te onderscheiden: een doorlopende reisverzekering en een kortlopende reisverzekering. Beide reisverzekeringen verzekeren jou en/of jouw eigendommen tijdens je vakantie of weekendje weg. De basisdekking van een reisverzekering biedt doorgaans hulpverlening en dekking voor extra kosten die je moet maken als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of overlijden.

Wat is een doorlopende reisverzekering?

Ga je vaker dan een keer per jaar op vakantie of een weekendje weg? Dan is een doorlopende reisverzekering in veel gevallen het voordeligst. Met die van de ANWB ben je verzekerd van de vertrouwde hulp van de ANWB op jouw vakantie(s), maar ook tijdens weekendjes weg.

Wat is een kortlopende reisverzekering?

Indien je één keer per jaar op vakantie gaat is een kortlopende variant meestal het voordeligst. Een kortlopende reisverzekering stopt automatisch na afloop van jouw vakantie en je betaalt slechts eenmalig een premie.

Welke risico’s dekt een reisverzekering?

Dat verschilt per aanbieder en per verzekering. Bij ANWB ben je met de basisdekking reisverzekering verzekerd voor onvoorziene uitgaven die tijdens jouw reis kunnen voorkomen. Denk daarbij aan repatriëring vanuit het buitenland, aan extra vervoer- en verblijfskosten en aan vervangend verblijf.

Bovendien kun je met een reisverzekering van de ANWB bij twijfel aan een medisch advies van een lokale arts rekenen op een team van deskundige hulpverleners, verpleegkundigen en artsen om te raadplegen. Dat is wel zo fijn als je medische hulp nodig hebt in het buitenland.

Je kunt jouw reisverzekering uitbreiden met aanvullende dekkingen. Bijvoorbeeld de aanvullende dekking voor medische kosten. Want jouw zorgverzekering vergoedt vaak alleen de Nederlandse tarieven voor medische behandelingen terwijl in het buitenland de kosten hiervoor hoger uit kunnen vallen.

Kortlopend of Doorlopend?

Weet je niet zeker welke reisverzekering het beste bij jou past? Vergelijk dan onze reisverzekeringen en bereken direct je premie!

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is één van de belangrijkste woonhuisverzekeringen. Alle spullen die in je huis staan, kun je met de inboedelverzekering verzekeren tegen schade van buitenaf. Denk hierbij aan schade ontstaan door inbraak, brand of een blikseminslag.

Wat valt onder de inboedelverzekering?

Onder de inboedelverzekering valt logischerwijs je inboedel. Dat zijn de spullen in je huis die ‘los’ staan. Met andere woorden: spullen die je bij verhuizing zonder moeite mee kunt nemen. Moet je iets slopen om het los te krijgen? Dan is het geen inboedel, maar opstal. Voor schade aan de opstal van je woning kun je de opstalverzekering afsluiten.

Inboedelverzekering

Bij de meeste inboedelverzekeringen is niet alleen de inboedel in het huis zelf gedekt. Ook spullen rondom het huis zijn vaak meeverzekerd. Denk aan tuinmeubilair en gereedschap in de schuur. De schuur zelf valt daarentegen weer onder de opstalverzekering.

Dekking standaard inboedelverzekering

De ‘normale’ inboedelverzekering met een basisdekking, wordt door veel verzekeraars de uitgebreide dekking genoemd. Deze verzekering heeft een prima dekking, bij onder andere de volgende schades:

 • Schade door brand (ook schroeischade, blusschade of schade door roet en rook)
 • Schade door noodweer (blikseminslag of waterschade door neerslag bijvoorbeeld)
 • Waterschade door lekkende leidingen
 • Schade door diefstal en inbraak
 • Schade door omgevallen bomen of afgevallen takken

Verschil in dekkingen bij inboedelverzekering

Bij een inboedelverzekering kun je kiezen tussen verschillende soorten dekkingen: de basisdekking (ook wel ‘extra uitgebreid’ genoemd) en de all riskdekking. Biedt jouw inboedelverzekering dekking voor schade die jij zelf veroorzaakt hebt? Dan spreken we van een all risk inboedelverzekering. Enkel schade die met opzet is veroorzaakt of die specifiek in de polisvoorwaarden is uitgesloten, wordt niet vergoed door de all riskverzekering.